I. POLİTİKA HAKKINDA

Biz, Fasdat Gıda Dağıtım San. Ve Tic. A.Ş olarak, kişisel verilerinizin güvenliğini ve bizim buna dair yasal sorumluluklarımızı son derece ciddiye alıyoruz. Bu nedenle, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") uyarınca, Fasdat Gıda Dağıtım San. Ve Tic. ile ilişkisi olan tüm gerçek kişilere ait kişisel verilerin işlenmesine ve korunmasına büyük önem atfediyoruz.

İşbu Politikanın amacı, özellikle de Fasdat Gıda Dağıtım San. Ve Tic. A.Ş ticari hayatı esnasında bir ilişki kurduğu gerçek kişilere ait kişisel verilerin işlenmesi ve aktarılmasında, başta özel hayatın gizliliği olmak üzere gerçek kişilerin temel haklarını ve özgürlüklerini korumak amacıyla, İlgili Kişi'nin gerek KVKK gerek yürürlükte bulunan ilgili ikincil mevzuatlar çerçevesinde sahip olduğu hakları, açıklamaktır.

İşbu Politika ayrıca, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili ikincil mevzuatlar kapsamında, kişisel verilerin işlenme amaçlarını, hukuki sebeplerini, aktarılmasını ve toplama yöntemlerini amaçlamayı hedeflemektedir.

Fasdat Gıda Dağıtım San. Ve Tic. A.Ş; Kişisel Verileri İşleme Amaçlarını, Yasal Gerekçelerini, Verileri Toplama ve Aktarma Yöntemlerini ve Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasını değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

İşbu Politikanın, misalen yürürlüğe yeni giren yasal gereklilikleri yerine getirmek adına, ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla değiştirilmesi durumunda, ilgili metnin en güncel versiyonu web sitemizde ilan edilecektir.

II. TANIMLAR

İşbu Politika'da kullanılan tanımlar ve terimler için, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda ve bu kapsamda çıkartılan ilgili ikincil mevzuatlarda tanımlanan anlamlar haiz olacaktır. Bu bağlamda:

 • Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı,
 • İlgili kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,
 • Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,
 • Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,
 • Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulu,'nu
 • Kurum: Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nu,
 • KVKK: 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununu,
 • Öze Nitelikli Kişisel Veriler: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerini,
 • Politika: Fasdat Gıda Dağıtım San. Ve Tic. A.Ş Kişisel Verilerin Korunması İşlenmesi; Saklama ve İmha Politikasını,
 • Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,
 • Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,
 • VERBİS: Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi'ni ifade etmektedir.

III. İLGİLİ KİŞİLER

Fasdat Gıda Dağıtım San. Ve Tic. A.Ş şu kişilerden kişisel veri toplayabilir veya işleyebilir:

 • Müşterilerimiz, hissedarlarımız ve yetkililer, tedarikçilerimiz, iş kontaklarımız ve potansiyel müşterilerimiz (ve/veya onlarla ilişkili gerçek kişiler) ve diğer iş ortaklarımız;
 • Müşterilerimize sağladığımız profesyonel hizmetler çerçevesinde kişisel verilerini edindiğimiz gerçek kişiler (örneğin müşterilerimizin çalışanları, müşterileri ve tedarikçileri ve irtibat kişileri);
 • Çalışanlarımız, çalışanlarımızın aile fertleri ve iş başvurusu yapanlar ile onların referansları;
 • Web sitemizi ziyaret edenler ve sosyal medya takipçilerimiz.
 • Üçüncü kişiler (örneğin çalışanların aile yakınları, ziyaret eden arkadaşları, eski çalışanlar vb.)
KİŞİSEL VERİ KATEGORİZASYONU İLGİLİ VERİ SAHİBİ
İLETİŞİM VERİSİ Müşteriler, hissedarlar ve yetkililer, tedarikçiler, iş kontakları, potansiyel müşteriler (ve/veya onlarla ilişkili gerçek kişiler), iş ortakları, işbirliği içinde olduğumuz kurumların yetkili ve çalışanları, çalışanlar, çalışan adayları, üçüncü kişiler.
ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLER Hissedarlar ve yetkililer, çalışanlar, çalışan adayları, işbirliği içinde olduğumuz kurumların yetkili ve çalışanları.
GÖRSEL VE İŞİTSEL VERİLER Hissedarlar ve yetkililer, tedarikçiler, müşteriler, potansiyel müşteriler, iş ortakları, işbirliği içinde olduğumuz kurumların yetkili ve çalışanları, çalışanlar, çalışan adayları, ziyaretçiler, üçüncü kişiler.
TAŞIT VERİSİ Hissedarlar ve yetkililer, müşteriler, işbirliği içinde olduğumuz kurumların yetkili ve çalışanları, çalışanlar, çalışan adayları, ziyaretçiler, üçüncü kişiler.
KONUM VERİSİ Yetkililer, işbirliği içinde olduğumuz kurumların yetkili ve çalışanları, çalışanlar.
AİLE YAKINLARI VERİSİ Hissedarlar ve yetkililer, işbirliği içinde olduğumuz kurumların yetkili ve çalışanları, çalışanlar, çalışan adayları.
FİNANSAL BİLGİLER Hissedarlar ve yetkililer, tedarikçiler, iş kontakları, müşteriler ve/veya onlarla ilişkili gerçek kişiler, potansiyel müşteriler, iş ortakları, işbirliği içinde olduğumuz kurumların yetkili ve çalışanları, çalışanlar, çalışan adayları, üçüncü kişiler.
ELEKTRONİK VERİLER Hissedarlar ve yetkililer, iş ortakları, işbirliği içinde olduğumuz kurumların yetkili ve çalışanları, çalışanlar, çalışan adayları, ziyaretçiler, üçüncü kişiler (web sitesi ziyaretçileri, şirketin internet erişimini kullanan kişiler vb.).
MESLEKİ VE EĞİTİM VERİLERİ Hissedarlar ve yetkililer, tedarikçiler, iş kontakları, müşteriler ve/veya onlarla ilişkili gerçek kişiler, potansiyel müşteriler, iş ortakları, işbirliği içinde olduğumuz kurumların yetkili ve çalışanları, çalışanlar, çalışan adayları, üçüncü kişiler.
EĞİTİM VERİSİ Hissedarlar ve yetkililer, iş ortakları, işbirliği içinde olduğumuz kurumların yetkili ve çalışanları, çalışanlar, çalışan adayları.
SEYAHAT VERİSİ Hissedarlar ve yetkililer, işbirliği içinde olduğumuz kurumların yetkili ve çalışanları, çalışanlar.
HUKUKİ KAYITLAR Hissedarlar ve yetkililer, tedarikçiler, iş kontakları, müşteriler ve/veya onlarla ilişkili gerçek kişiler, potansiyel müşteriler, iş ortakları, işbirliği içinde olduğumuz kurumların yetkili ve çalışanları, çalışanlar, çalışan adayları, ziyaretçiler, üçüncü kişiler.
GÜVENLİK BİLGİLERİ Hissedarlar ve yetkililer, tedarikçiler, iş kontakları, müşteriler ve/veya onlarla ilişkili gerçek kişiler, potansiyel müşteriler, iş ortakları, işbirliği içinde olduğumuz kurumların çalışanları, çalışanlar, çalışan adayları, ziyaretçiler, üçüncü kişiler.
BAŞVURU / ŞİKAYET YÖNETİMİ BİLGİLERİ Hissedarlar ve yetkililer, tedarikçiler, iş kontakları, müşteriler ve/veya onlarla ilişkili gerçek kişiler, potansiyel müşteriler, iş ortakları, işbirliği içinde olduğumuz kurumların çalışanları, çalışanlar, çalışan adayları, ziyaretçiler, üçüncü kişiler.

Kişisel veri kategorizasyonu açıklamaları ile ilgili ayrıntılı bilgi işbu Politika'nın 8 inci (VIII) bölümünde yer verilmiştir.

IV. VERİ SORUMLUSU

Veri Sorumlusu sıfatıyla hareket eden Fasdat Gıda Dağıtım San. Ve Tic. A.Ş, KVKK'nın izin verdiği ölçüde ve ticari veya iş ilişkilerimiz kapsamında, açık rızanın teminin gerektiği hallerde ise İlgili Kişi'nin rızasına da başvurarak kişisel verilerinizi işleyebilmekte, kaydedebilmekte, muhafaza edebilmekte, yeniden düzenleyebilmekte, yurtiçi veya yurtdışına aktarım sağlayabilmektedir.

VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ  
ŞİRKET UNVANI: X
ADRESİ: X
MERSİS NUMARASI: X
TİCARET SİCİL NUMARASI: X
RESMİ WEB ADRESİ: X
ELEKTRONİK POSTA ADRESİ: X
KEP ADRESİ: X
TELEFON NUMARASI: X

V. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN ESASLAR

Fasdat Gıda Dağıtım San. Ve Tic. A.Ş, kişisel verileri 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununda ve diğer Kanunlarda öngörülen usul ve esaslara uygun olarak işlemektedir.

Fasdat Gıda Dağıtım San. Ve Tic. A.Ş kişisel verilerin işlenmesinde (KVKK m. 4 / Genel İlkeler) aşağıdaki prensiplere sadık hareket eder:

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,
 • Doğru ve gerektiğinde güncel olma,
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,
 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.

Fasdat Gıda Dağıtım San. Ve Tic. A.Ş, yukarıdaki genel prensiplerden de yola çıkarak kişisel veri işleme faaliyetlerini yürütürken, verilerin işlenmesinde hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun; doğru ve güncel olarak şeffaflık ilkesini benimseyerek hareket etmektedir. Bu bağlamda Fasdat Gıda Dağıtım San. Ve Tic. A.Ş topladığı kişisel verilerin kullanım amaçlarını, toplama yöntemlerini ve hukuki dayanaklarını, nerelere aktarıldığını ve ilgili kişinin haklarını işbu Politika ve diğer metinler aracılığıyla duyurmaktadır.

Fasdat Gıda Dağıtım San. Ve Tic. A.Ş kişisel verileri işlerken belirli, açık ve meşru amaçlar ile işler ve işlendikleri amaçla bağlı ve ölçülü olarak kullanır. Veri işlemeyi gerekli kılan amaçtan bağımsız olan veya ihtiyaç duyulmayan kişisel verileri işlemekten kaçınmaktadır. Fasdat Gıda Dağıtım San. Ve Tic. A.Ş bünyesinde tutulan kişisel veriler, ilgili mevzuatta belirtildiği veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmektedir.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 5 inci maddesi uyarınca, kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez; aynı maddenin 2 nci fıkrası uyarınca ise bazı hallerde ilgili kişinin açık rızasına tabi olmadan kişisel verilerin işlenebileceği belirtilmiştir. Aşağıdaki hallerde Fasdat Gıda Dağıtım San. Ve Tic. KVKK m. 5/2 uyarınca ilgili kişinin açık rızasına başvurmadan veri işleme ve aktarım faaliyetlerini yürütebilir:

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel verilerdir.

Fasdat Gıda Dağıtım San. Ve Tic. A.Ş hukuka aykırı olarak işlenmesi halinde kişilerin mağduriyetine sebebiyet verebilecek olan bu türden verilere oldukça hassas yaklaşmakta ve bu tür kişisel verileri Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemleri almak kaidesiyle yine KVKK m. 6/3 uyarınca ilgilisinin açık rızası aranmaksızın (veya gerekmesi halinde ilgilisinin açık rızasını talep ederek) işleyebilmektedir.

VI. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA DAİR ALINAN TEDBİRLER

Fasdat Gıda Dağıtım San. Ve Tic. A.Ş kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesini sağlamak ve verilere hukuka aykırı erişimin engellenmesi adına teknik ve idari tedbirler almaktadır.

Teknik Tedbirler Hakkında

Fasdat Gıda Dağıtım San. Ve Tic. A.Ş işlediği kişisel verileri ve veri işleme faaliyetlerini bünyesinde kurduğu teknik sistemlerle düzenli olarak denetlemektedir. Teknik meselelerde ilgili departmanlar bulunmakta ve bu alanda uzman personeller istihdam edilmektedir. Yeni teknolojik gelişmeler takip edilmekte ve bilhassa siber güvenlik alanlarındaki sistemler üzerinde teknik gelişmeler takip edilmekte ve bu yönde sistemler güncellenmektedir. Erişim ve yetkilendirme konularına hassasiyet gösterilerek mevcut çalışanların yetkileri gözden geçirilerek düzenlenmekte; eski çalışanlara erişim kısıtlaması uygulanarak hesapları kapatılmaktadır. Antivirüs sistemleri, güvenlik duvarları içeren yazılımlar kullanılmaktadır. Gerçekleştirilen denetim faaliyetleri uyarınca tespit edilen olası eksikliklerin giderilmesi sağlanmaktadır.

İdari Tedbirler Hakkında

Fasdat Gıda Dağıtım San. Ve Tic. A.Ş hazırlamış olduğu işbu Politika dahil tüm kişisel veri dokümantasyonu ile 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil mevzuatların gerekliliklerini yerine getirmektedir. Bu bağlamda Fasdat Gıda Dağıtım San. Ve Tic. A.Ş kurumsal prosedürler oluşturmakta, sözleşmelerini veri sorumlusu ve veri işleyen sıfatına haiz olmasına göre veri güvenliği hükümlerini sağlayarak oluşturmakta, gizlilik taahhütnameleri alarak veri güvenliğini artırmaktadır. Kurum içi periyodik ve kimi zaman rastgele denetimler gerçekleştirmekte risk analizlerini tespit etmektedir. Kişisel verilerin korunmasına yönelik bir iç disiplin oluşturmakta ve kişisel verilere erişebilen yönetici kadrosundan bütün çalışanlara eğitim ve farkındalık faaliyetleri gerçekleştirilmektedir.

Özel Nitelikli Kişisel Verilere İlişkin Tedbirler Hakkında

Fasdat Gıda Dağıtım San. Ve Tic. A.Ş, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 6 ncı maddesinin ilk fıkrasında ifade edilen "özel nitelikli kişisel verilerin" korunması noktasında da konuya hassasiyetle yaklaşmaktadır. Bu bağlamda, Fasdat Gıda Dağıtım San. Ve Tic. A.Ş kişisel verilerin korunması adına almış olduğu teknik ve idari tedbirleri Kurul'un özel nitelikli kişisel veriler konusunda belirlediği asgari önlemleri dikkate alarak uygulamaktadır.

VII. KİŞİSEL VERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ DAYANAĞI

Kişisel verileri, bizlere sağlandığı için, üçüncü kişiler o verileri bizlere sağladığı için toplayabilir veya edinebiliriz (örneğin müşterilerimiz bize çalışanları, müşterileri veya kişisel verisini topladıkları diğer İlgili Kişilerle ilgili, İlgili Kişi'nin diğer referanslarıyla ilgili bilgi verebilir, kamu kurumları veya sözleşmesel yükümlülüklerimizi yerine getirmek için destek aldığımız üçüncü taraf servis sağlayıcılar vs. bu verileri sağlayabilir); veya bizim Wi-Fi ağımıza bağlandığınız için, internet sitemiz ya da sosyal medya hesaplarımız kanalından, ya da kamuya açık aleni bir veri olduğu için toplayabilir veya edinebiliriz.

Fasdat Gıda Dağıtım San. Ve Tic. A.Ş uhdesinde bulunan kişisel verileri başta 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu olmak üzere, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6102 sayılı Borçlar Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, 6361 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu, 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu, 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu, İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik, Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik ve bu Kanunlar uyarınca yürürlükte olan diğer ikincil mevzuatlar çerçevesinde işlenmekte öngörülen saklama süreleri kadar saklamaktadır.

Yasal gerekliliklerin yerine getirilmesi, sözleşmeden doğan yükümlülüklerimizin ifası, Fasdat Gıda Dağıtım San. Ve Tic. A.Ş meşru menfaatleri ve aşağıda detaylı olarak belirtilen diğer amaçlar ve sebepler nedeniyle, sizlerden talep ettiğimiz veya doğrudan sizlerin bizler ile paylaşmayı tercih ettiğinizi kişisel verilerinizi, otomatik veya otomatik olmayan yöntemler ve kaynaklar ile toplayabilir ve yine yasal olan süreler ile saklayabiliriz:

 • Fasdat Gıda Dağıtım San. Ve Tic. A.Ş tüm hizmet birimleri ile sizler arasındaki görüşmeler;
 • Fasdat Gıda Dağıtım San. Ve Tic. AŞ'ye sözlü, yazılı veya elektronik olarak yapılan başvurular;
 • Yakın ilişkimiz bulunan bağlı ortaklık, iştirakler ve üçüncü kişi ve kuruluşlar;
 • Toplantılar ve kongreler;
 • Kamu kurumları;
 • İnternet üzerinden yapılmış olan başvurular, SMS kanalları, sosyal medya;
 • Destek hizmeti alınan sair şirketler;
 • Her türlü mevzuat veya sözleşme kapsamında işlem yaptığımız gerçek ve / veya tüzel kişiler;
 • Kamuya açık aleni veriler.

Bunların dışında, web sitemizi kullanmanız ve onay vermeniz durumunda, Çerez Politikamız uyarınca (bkz. Bölüm XI "Çerez Politikası") web sitemizde yer alan çerezler aracılığıyla da kişisel verilerinizi işleyebiliriz.

VIII. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

Fasdat Gıda Dağıtım San. Ve Tic. A.Ş tarafından toplanan ve işlenen kişisel veriler, sizin Fasdat Gıda Dağıtım San. Ve Tic. A.Ş ile olan ticari ve hukuki ilişki uyarınca değişkenlik gösterebilecektir.

Bununla beraber kimlik bilgileriniz, iletişim bilgileriniz, finansal bilgileriniz, özel nitelikli kişisel veriler, eğitim ve görsel veriler, aile yakınlarınızın verileri gibi kişisel verileriniz tarafımızca işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı, ölçülü ve gerektiğinde güncel olacak şekilde ve 6698 Sayılı Kanun'un 5 inci ve 6 ncı maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak işlenebilmektedir:

KİŞİSEL VERİ KATEGORİZASYONU AÇIKLAMASI
İLETİŞİM VERİSİ Telefon numarası, adres bilgisi, e-posta adresi, Şirket telefon numarası, dahilisi, Şirket e-posta adresi, sosyal medya hesapları iletişim bilgileri vb.
ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLER Elde edilmesi halinde 6698 Sayılı Kanun'daki tanıma göre özel nitelikli kişisel veri niteliğine haiz bilgiler. Belirli hizmetler veya faaliyetlerde ve hukuki yükümlülüklerimiz doğrultusunda veya ilgili kişinin açık rızasıyla, özel nitelikli kişisel verileri de işleyebiliriz.
GÖRSEL VE İŞİTSEL VERİLER Fotoğraflar, görüntüler, kamera kayıtları.
TAŞIT VERİSİ Plaka bilgisi.
KONUM VERİSİ GPS lokasyonu.
AİLE YAKINLARI VERİSİ İlgili kişinin aile bireyleri (örneğin eşi, çocukları vb.) ve acil durumlarda ulaşılabilecek kişiler hakkındaki verileri.
FİNANSAL BİLGİLER İlgili kişi tarafından yapılmış işlemlerin finansal sonucunu gösteren fatura, kredi kartı borcu, faiz oranı, vergi tutarı, borç ve bakiye alacakları, IBAN bilgileri, sair hesap bilgileri vb.
ELEKTRONİK VERİLER Üyelik kayıtları, internet şifre parola bilgileri, IP adresi, işlem güvenliği bilgileri, log kayıtları vb.
MESLEKİ VERİLER Kişinin çalıştığı kurum bilgisi, meslek odası bilgisi, sicil numarası vb.
MÜŞTERİ BİLGİLERİ Müşterinin talepleri, siparişleri, talimatları, şikayetleri, ürün sepeti, beğenileri, çerez kayıtları, müşteri numarası, meslek bilgisi, eğitim bilgisi vs.
EĞİTİM VERİSİ Diploma notu, diploma fotokopisi vb.
REFERANS VERİSİ İlgili kişinin referans olarak belirttiği gerçek kişilere ait kimlik ve iletişim bilgileri.
SEYAHAT VERİSİ Uçuş bilgisi, tur rotası, konaklama bilgisi vb.
PAZARLAMA BİLGİLERİ İlgili kişinin beğenileri ve ilgi alanları doğrultusunda gerçekleştirilen istatistik, değerlendirme ve raporlama faaliyetleri, anketler, müşteri memnuniyeti formları, tanıtım ve pazarlama faaliyetleri kapsamında elde edilen veriler vb.
HUKUKİ KAYITLAR Mahkeme veya idari merci kararları ile icra müdürlüğü belgelerinde yer alan veriler ve hukuki yükümlülüğümüz doğrultusunda saklamak durumunda olduğumuz belge ve kayıtlar.
ŞİRKET VERİSİ Şirket adresi ve bilgileri (şahıs şirketleri açısından).
GÜVENLİK BİLGİLERİ İşyeri giriş-çıkış bilgileri, görüşme kayıtları, ziyaret saatleri ve detayları, kamera kayıtları vb.)
ADAY BİLGİLERİ Özgeçmiş, mülakat notları, test sonuçları, alışkanlıklar, vb.
BAŞVURU / ŞİKAYET YÖNETİMİ BİLGİLERİ Fasdat Gıda Dağıtım San. Ve Tic. AŞ'ye yapılan başvuru ve/veya şikayet durumunda şirketimizle paylaşılan talepler ve buna bağlı kişisel veriler.

IX. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Fasdat Gıda Dağıtım San. Ve Tic. A.Ş, kişisel verileri yasal sürelere bağlı kalarak aşağıdaki amaçlar için işleyebilir:

A. YASAL GEREKLİLİKLERİMİZİN YERİNE GETİRİLMESİ

 • Herhangi kanun hükmüne, mevzuata veya üyesi olduğumuz meslek kuruluşuna riayet etmek;
 • Diğer bütün profesyonel hizmet sağlayıcıları gibi, biz de kanunlara, yönetmeliklere ve mesleki yükümlülüklere tabiyiz. Hizmetlerimizin bu yükümlülüklere uygun biçimde sağlandığını göstermek için belirli kayıtlar tutmak zorundayız ve söz konusu kayıtlar kişisel veriler içerebilir;
 • Adli, idari ve yasal merciler ile icra dairelerinin emirlerini yerine getirmek;
 • Fasdat Gıda Dağıtım San. Ve Tic. A.Ş için denetim hizmetlerini yürütmek.

B. SÖZLEŞMELERDEN DOĞAN YÜKÜMLÜLÜKLERİMİZİN İFASI

 • Geniş bir yelpazede sunduğumuz profesyonel ürün ve hizmetlerin sağlanması (hizmetlerimizle ilgili bilgi için şu linke tıklayınız: https://www.fasdat.com.tr/). Bu hizmetleri bizzat İlgili Kişi, İlgili Kişi'nin işvereni veya İlgili Kişi'nin sözleşme yaptığı bir taraf olan (potansiyel) müşterilerimize sunmak adına kişisel verileri işlemekteyiz.

C. FASDAT GIDA DAĞITIM SAN. VE TİC. A.Ş MEŞRU MENFAATLERİ

 • Faaliyetlerimizin ve hizmetlerimizin yönetimi, idaresi ve gelişimi: Müşterilerimizle ilişkimizi yönetmeyi, idari, muhasebe ve kurumsal yükümlülüklerimizi yerine getirmeyi, BT sistemlerimizi sürdürmeyi ve kullanmayı, iş ve hizmetlerimizi geliştirmeyi, çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapmayı, sistemlerimizi ve uygulamalarımızı yönetmeyi ve de aşağıdaki başlıkları içerecek şekilde işimizi yürütmek için, kişisel verileri işliyoruz;
 • Tedarikçilerimiz ve alt yüklenicilerimizle ve bu tedarikçi ve altyükleniciler ile ilişkili gerçek kişilerle ilgili kişisel verileri, aradaki ilişkiyi yönetmek, sözleşmeyi yönetmek, tedarikçilerimizden hizmet almak ve gerektiğinde müşterilerimize profesyonel hizmetler sunmak için işlemek;
 • Kişisel verilerin güncel olmasını sağlamak;
 • Kendi bilgimizi ve müşterimizin bilgilerini korumak ve iç kalite ve risk analizi kapsamında güvenlik, kalite ve risk yönetimi sağlamak;
 • Müşteri memnuniyetini ve hizmet kalitesini değerlendirmek;
 • Kutlama ve tebrik amacıyla iletişim kurmak;
 • Şirketin iş stratejilerini belirlemek ve hayata geçirmek amacıyla süreçleri ve işlemleri, mali operasyonları, iletişimi, pazar araştırmalarını ve satın alma işlemlerini (talep, teklif, değerlendirme, sipariş, bütçeleme, sözleşmeler) yürütmek.

D. FASDAT GIDA DAĞITIM SAN. VE TİC. A.Ş İLE İŞ İLİŞKİSİ OLAN KİŞİLERİN HUKUKİ VE TİCARİ GÜVENLİĞİNİN TESİSİ

 • Yetkili kuruluşlara mevzuattan doğan bilgi verme yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi;
 • Yasal işlemlerin yerine getirilmesi;
 • Güvenlik ve ziyaretçi kartı temini amacıyla ziyaretçilerin kimlik kontrolü.

E. İLETİŞİM KURULMASI VE İLETİŞİME YÖNELİK OPERASYONLAR

 • İlgili kişiler ile iletişim kurmak;
 • İlgili kişilerin verilerinin güncel olarak tutulmasının sağlanması.

F. İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKALARININ YÜRÜTÜLMESİ

 • İşe alım amacıyla veri toplama; ki bu, İnsan Kaynakları Departmanı'na e-posta veya farklı sosyal medya kanallarından iletilen özgeçmişleri de içerir;
 • İşe alım sürecini tamamlamak;
 • Olası adayları değerlendirmek;
 • İnsan Kaynakları politikalarına uygun olarak insan kaynakları faaliyetlerini gerçekleştirmek ve İş Sağlığı ve Güvenliği çerçevesindeki yükümlülükleri yerine getirmek;
 • İş sözleşmelerinden ve / veya mevzuattan kaynaklanan (şirket çalışanlarına yönelik) yükümlülüklerimizi yerine getirmek.

G. GİRİŞİMCİLİK, SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK, SOSYAL SORUMLULUK, İNOVASYON, GİZLİLİK, RİSK İZLEME, MODELLEME, RAPORLAMA, SKORLAMA, GÜVENLİK, DEĞERLENDİRME FAALİYETLERİ

 • Ürünlerimiz ve hizmetlerimiz ile ilgili satış ve pazarlama faaliyetlerini değerlendirmek, planlamak ve yürütmek;
 • Sürdürülebilirlik çabalarımızı hayata geçirmek;
 • Fasdat Gıda Dağıtım San. Ve Tic. 'deki hizmet yelpazesini çeşitlendirmek;
 • Müşteri ilişkilerin yönetiminin iyileştirilmesi ve Fasdat Gıda Dağıtım San. Ve Tic. A.Ş itibarının korunmasına yönelik çalışmaların gerçekleştirilmesi;
 • Sosyal sorumluluk projelerini planlamak ve yürütmek.
 • Raporlama, skorlama, istatistik ve değerlendirme gibi şirket içi faaliyetleri sağlamak (gerekmesi halinde verileri anonim hale getirerek).

H. DOĞRUDAN PAZARLAMA

 • Hizmetlerimizi tanıtmak ve geliştirmek, sizi ilgilendireceğini düşündüğümüz bilgileri sunmak ve etkinliklerimize davetiye göndermek.

X. KİŞİSEL VERİ AKTARIMI

Fasdat Gıda Dağıtım San. Ve Tic. A.Ş başta 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu olmak üzere, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6102 sayılı Borçlar Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, 6361 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu, 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu, 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu, İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik, Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik ve bu Kanunlar uyarınca yürürlükte olan diğer mevzuatlar çerçevesinde yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için, kişisel verilerinizi yürürlükteki kanuni hükümler çerçevesinde, KVKK'nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen koşullar temelinde, üçüncü taraflara aktarılabilir.

Kanun'un 5 inci maddesinin 2 nci fıkrası ve 6 ncı maddesinin 3 üncü fıkrasında belirtilen koşullarda, açık rıza almaksızın veri aktarımı yapmak mümkündür. Fasdat Gıda Dağıtım San. Ve Tic. A.Ş, KVKK ve diğer ilgili mevzuata uygun olması koşuluyla, yönetmeliklerde belirtilen güvenlik önlemlerini alarak, kanunda veya ilgili mevzuatta veya varsa Veri Sorumlusu ile imzalanan sözleşmede aksine bir hüküm olmadığı sürece, gerektiği hallerde ise ilgili kişinin rızasına da başvurarak Türkiye'deki üçüncü kişilere ve Grup şirketlerine kişisel verileri aktarabilir.

Ayrıca, – açık rıza teminin gerektiği hallerde ise rızanıza başvurarak – veri işleme ekipmanının donanım ve yazılımının gizlilik, erişilebilirlik, bütünlük ve dayanıklılığını sağlamak için ya da Fasdat Gıda Dağıtım San. Ve Tic. A.Ş fiziksel güvenliği korumak için güvenlik kamerası kayıtlarını aktararak, şirketlerle, üreticilerle, ayrıca Telekom hizmetleri, posta / nakliye hizmetleri, bakım ve kullanıcı destek hizmetleri, veri taşıyıcı, BT sistemi bakım şirketleri gibi ara servis sağlayıcılarla ve de idari amaçlar için gerekli olduğunda ya da müşterilerimize profesyonel hizmetler sağlamak için diğer hizmet aldığımız firmalarla veya bina yönetimine, hukuki hizmetler ve hukuki destek alanlarında ziyaretçi / çalışan giriş-çıkış kontrolleri esnasında kişisel verilerinizi aktarabiliriz.

ALICI GRUBU TANIMI VE AMACI
İş Ortakları ve Grup Şirketleri Fasdat Gıda Dağıtım San. Ve Tic. A.Ş faaliyetlerini gerçekleştirirken birlikte çeşitli iş ve projeler yürüttüğü veya kendisinin hizmet aldığı bayileri, tedarikçileri ve diğer üçüncü kişileri ifade eder. Grup şirketleri ise, genellikle ana şirket ile yönetimsel veya idari yönden bağlı şirketleri ifade eder. Bu alıcı gruplarına veriler, kanunlarda açıkça öngörülmesi veya hukuki bir yükümlülük gereği; bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması, ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, bir hakkın tesisi için zorunlu olması, Fasdat Gıda Dağıtım San. Ve Tic. A.Ş meşru menfaatleri veya gerekmesi halinde açık rızanıza başvurulması ile aktarılmaktadır.
Hissedarlar ve Şirket Yetkilileri Şirket hissedarı gerçek ve tüzel kişiler ile yönetim kurulu ve diğer yetkili kişileri ifade eder. Bu alıcı gruplarına kişisel veriler, Fasdat Gıda Dağıtım San. Ve Tic. A.Ş yönetiminin sağlanması ve yürüttüğü faaliyetler sebebiyle kanunlarda açıkça öngörülmesi veya hukuki bir yükümlülük gereği; bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması, ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, bir hakkın tesisi için zorunlu olması, Fasdat Gıda Dağıtım San. Ve Tic. A.Ş meşru menfaatleri veya gerekmesi halinde açık rızanıza başvurulması ile aktarılmaktadır.
Tedarikçiler ve Hizmet Alınan Diğer Şirketler Mal veya hizmet tedarikine ilişkin sözleşmesel ilişki içerisine girilen üçüncü kişilerdir. Bu alıcı gruplarına veriler, kanunlarda açıkça öngörülmesi veya hukuki bir yükümlülük gereği; bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması, bir hakkın tesisi için zorunlu olması, Fasdat Gıda Dağıtım San. Ve Tic. A.Ş'nin meşru menfaatleri veya gerekmesi halinde açık rızanıza başvurulması ile aktarılmaktadır.
Hukuken Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları Kuruluş kanunları gereği bilgi ve belge istemeye haiz olan yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıdır ve kamu kurum ve kuruluşlarına KVKK m. 4 ilkelerine sadık kalarak 8 ve 9 uncu maddeler uyarınca veri aktarımı yapılabilir. Kimi zaman kamu güvenliği başta olmak üzere başkaca güvenlik sebepleri ile de veriler hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi veya Fasdat Gıda Dağıtım San. Ve Tic. A.Ş'nin meşru menfaatleri uyarınca da aktarılabilir.
Hukuken Yetkili Özel Kişi ve Kurumlar Fasdat Gıda Dağıtım San. Ve Tic. A.Ş'den hukuki açıdan bilgi ve belge almaya yetkili özel kişi ve kuruluşları ifade eder. Bu alıcı gruplarına veriler, kanunlarda açıkça öngörülmesi veya hukuki bir yükümlülük gereği; bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması amaçlarıyla aktarılabilir ve hukuken yetkili özel kişi ve kurumlar bu verileri hukuki yetkisi çerçevesinde kullanabilir.

Kişisel verilerinizin yurt dışına aktarımını ancak açık rızanızın bulunması halinde veya açık rızanızın bulunmadığı hallerde ise Kanun'un öngördüğü çerçevede – verilerin aktarıldığı ülkede Kişisel Verilerin Korunması Kurulu kararınca yeterli koruma bulunması durumunda aktarılabilecektir. Yeterli korumanın bulunmadığı hallerde aktarımın yapıldığı ülkelerde Fasdat Gıda Dağıtım San. Ve Tic. A.Ş ilgili yabancı ülkedeki Veri Sorumlusu ile birlikte yeterli korumayı sağlamayı yazılı olarak taahhüt etmesi ve Kurul'un bu konudaki iznin alınması kaydıyla – gerçekleştirilebilecektir. Bilgilerinizi aktardığımızda, ilgili alıcılarla KVKK standartlarındaki hükümlere dayanan veri aktarımı sözleşmeleri imzalayarak, kişisel bilgilerinizin bu ülkelerdeki alıcılara aktarımında yeterli korumayı sağlıyoruz.

XI. İŞLENEN VERİNİN MUHAFAZASI

Kişisel verilerinizi aşağıdaki dönemlerden en uzun olanı boyunca sistemlerimizde tutacağız:

(i) toplandığı amaç için gerekli olduğu süre; (ii) yasaların gerektirdiği herhangi bir gereklilik veya saklama süresi; (iii) hizmetlerimizden kaynaklı dava veya soruşturmaların açılabileceği yükümlülük süresinin bitimi veya (iv) şirketimizin uygulamaları ve sektörün teamülleri uyarınca saklanmasını gerektirecek süre.

İlgili saklama süreleri dolduğunda, kişisel veriler silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

XII. VERİ GÜVENLİĞİ

KVKK'nın 12. Maddesi uyarınca, kişisel verilerinizin kayıp, yanlış kullanım, değişiklik veya sehven tahribattan korumak için, uygun teknolojik ve organizasyonel kontrollerin yapılmasını sağlıyoruz.

Kişisel verilerinize erişimi olan personelimiz, bu bilgilerin gizliliğini korumak üzere eğitim almıştır. Kişisel verilerinize erişmelerine, ancak görevlerini uygun bir şekilde yerine getirmeleri için bu bilgilere ihtiyaç duydukları ölçüde izin verilir. Verilerinize erişebilecek kişiler aynı zamanda sıkı profesyonel gizlilik kurallarına tabidir.

En yeni tehditlere karşı etkili olmasını sağlamak adına, güvenlik savunma önlemlerimiz düzenli olarak izlenir ve test edilir.

XIII. ÇEREZ POLİTİKASI

İnternet sitemizde gezinmeniz, çerezler vasıtasıyla kişisel verilerinizin işlenmesine sebebiyet verebilir. Çerezler, ziyaret ettiğiniz web siteleri tarafından bilgisayarınıza yerleştirilen küçük metin dosyalarıdır. Daha fazla bilgi için lütfen Çerez Politikamızı inceleyin: [https://www.fasdat.com.tr/].

XIV. CCTV (KAPALI DEVRE TELEVİZYON)

Fasdat Gıda Dağıtım San. Ve Tic. A.Ş çapında bir CCTV gözetim sistemi işletiyor ve görüntülerin merkezi biçimde gözetim ve kaydını sağlıyoruz. İlgili sistemin mülkiyet ve yönetimi Fasdat Gıda Dağıtım San. Ve Tic. AŞ'ye aittir ve sistem BT departmanı tarafından işletilir.

CCTV, kamu güvenliği ve mülk güvenliği ile suçun önlenmesi ve soruşturulması için kullanılır. Ayrıca görevlerini yerine getiren personeli çalışma ortamında izlemek için de kullanılabilir.

Gerektiğinde veya talep edildiğinde bu bilgiler İlgili Kişilerin kendileri, çalışanları ve temsilcileri, hizmet sağlayıcılar, polis teşkilatı, mahkemeler, güvenlik kuruluşları ve soruşturma yürüten kişilerle paylaşılabilir.

Fasdat Gıda Dağıtım San. Ve Tic. tarafından yürütülen CCTV (Kapalı Devre Televizyon) kamera izleme ve kayıt faaliyetini Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca gerçekleştirilmektedir. Kayıtlar ile hedeflenen amaç bu Politika'da sayılan amaçlarla sınırlıdır ve KVKK m. 4 uyarınca genel prensipler çerçevesinde işlenir ve yasal sürelere bağlı kalınarak muhafaza edilir.

Fasdat Gıda Dağıtım San. Ve Tic. A.Ş temel hak ve özgürlüklerin korunması ve şeffaflık ilkesi gereği bu kayıtları KVKK m. 10 uyarınca aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirerek birden fazla yöntemle ilgili kişinin dikkatine sunabilir (örneğin duvara uyarıların / levhaların asılması – yerinde aydınlatma – vb.).

XII. ŞİRKET BİNA VE TESİSLERİNDE ÇALIŞAN VE ZİYARETÇİLERİN KULLANIMINA SUNULAN İNTERNET ERİŞİM BİLGİLERİNİN İŞLENMESİ

Fasdat Gıda Dağıtım San. Ve Tic. A.Ş bina ve tesislerinde internet erişimi sağlanmaktadır. Fasdat Gıda Dağıtım San. Ve Tic. A.Ş sunduğu internet erişimini kullanan çalışan veya ziyaretçilerin birtakım kişisel verileri güvenlik, kanuni yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ve benzeri sebepler doğrultusunda işbu Politikada belirtildiği şekilde işlenebilmekte veya aktarılabilmektedir.

5651 Sayılı Kanun ve ikincil mevzuatlar uyarınca log kayıtları düzenli olarak tutulmakta ve hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla kanuni sürelere uygun olarak işlenmektedir. Bu bilgiler de yine yalnızca yetkili kamu kurum ve kuruluşlarından gelen talepler veya hukuken yetkili olan kişiler ile paylaşılabilmektedir.

XIII. HAKLARINIZ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, Veri Sorumlusu'na başvurmak suretiyle, şu haklarınızı kullanabilirsiniz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve verilerin bu amaca uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurtiçinde veya yurtdışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kanun'un 7'nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Düzeltilmesi/silinmesi/yok edilmesi/anonim hale getirilmesi hallerinde düzeltme veya silme/yok etme/anonim hale getirme işlemlerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
 • Verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz ve işlenmesi sonucunda sizin aleyhinize oluşan bir sonuca itiraz etme,
 • Kişisel verilerin mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun "İstisnalar" başlıklı 28 inci maddesi gereği bu kanun hükümleri şu hallerde uygulanmaz ve dolayısıyla ilgili kişiler aşağıdaki hallere dayanarak haklarını ileri süremezler:

 • Kişisel verilerin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere uyulmak kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi.
 • Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.
 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.
 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi.
 • Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

Yine Kanun'un 28 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, aşağıdaki hallerde ilgili kişiler zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç, KVKK m. 11'de sayılan haklarını ileri süremezler:

 • Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması.
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.
 • Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması.
 • Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması

KVKK veya ilgili yan mevzuat hükümleri uyarınca, İlgili Kişi haklarınızla ilgili bütün başvurularınızla Şirket ilgilenecektir. İlgili Kişi olarak haklarınızdan herhangi birini kullanmak isterseniz, lütfen aşağıda belirtilen KEP e-posta adreslerimize veya info@fasdat.com.tr adresine, bu Başvuru Formunu (şurada mevcut: [https://www.fasdat.com.tr/iletisim/iletisim-bilgileri) kullanarak ve "Kişisel Veri Başvuru Talep Formu" başlığıyla iletişime geçin; bu esnada, bize daha önce bildirdiğiniz ve halihazırda sistemimizde kayıtlı bulunan e-posta adresinizi kullanabilir ya da 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca tanımlanmış elektronik veya mobil imzanızı kullanabilirsiniz.

Şirket Adı Mersis No. KEP Adresi
Fasdat Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 0-3850-0126-7600098 fasdatgida@hs02.kep.tr

İlgili Kişiler, İlgili Kişi Başvuru Talep Formu'nu (şurada mevcut: [https://www.fasdat.com.tr/iletisim/iletisim-bilgileri) doldurmalı ve bunun imzalı bir kopyasını noter kanalıyla Dikilitaş Mahallesi Emirhan Caddesi No:109 Beşiktaş / İstanbul adresine ya da elektronik postayla info@fasdat.com.tr adresine iletmelidir. Üçüncü bir kişinin İlgili Kişi adına başvuruda bulunması için, İlgili Kişi usulüne uygun özel bir vekaletname sunmalıdır.

XIV. ÇOCUKLAR VE WEB SİTEMİZ,

Fasdat Gıda Dağıtım San. Ve Tic. A.Ş özellikle internet ortamında çocukların mahremiyetinin korunmasının öneminin bilincindedir. Sitelerimiz çocuklara yönelik olarak tasarlanmış değildir. Politikamız, internet sitelerimiz aracılığıyla 18 yaş altındaki hiç kimse hakkında kasten bilgi toplamamak veya saklamamak şeklindedir. Eğer 18 yaş altındaysanız, internet sitemiz kanalıyla bilgi göndermek için bir veli veya vasinizin rızasını almanız gerekmektedir. Lütfen bizimle iletişim kurmadan önce, onlardan bu bilgileri incelemelerini isteyin.

XV. DEĞİŞİKLİK, GÜNCELLEME VE YÜRÜRLÜKTEN KALDIRMA

Fasdat Gıda Dağıtım San. Ve Tic. A.Ş; Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasını değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

İşbu Politika'nın, misalen yürürlüğe yeni giren yasal gereklilikleri yerine getirmek adına, ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla değiştirilmesi durumunda, ilgili metnin en güncel versiyonu web sitemizde ilan edilecektir.