BRC (British Retail Consortium – İngiliz Perakendeciler Konsorsiyum), 1996 yılında Büyük Britanya’da perakendecilerin tekrarlı denetimlerini azaltmak amacıyla kurulmuş olup, zincir marketlere satış yapılan tedarikçilerden oluşmaktadır.

İlk olarak 1998 yılında Gıda Güvenliği Global standardını yayımlayan kuruluş hem gıda, hem de gıda dışı kategorilerde küresel olarak tanınmış durumdadır. Global Standartlar Gıda, Ambalaj, Depolama ve Dağıtım, Perakende ve Tüketici Ürünleri başlıklarından oluşmaktadır. Bu standartlar ile iyi üretim, depolama ve dağıtım uygulamaları için kriterler belirlenmiş olup müşteri ürünlerinin güvenli, yasal ve yüksek kalitede olması amaçlanmıştır.

BRC Storage and Distribution (BRC Depolama ve Dağıtım) standardı ilk 2006 yılında yayımlanmış olup, 2. versiyonu Eylül 2010, 3. ve son versiyonu ise Ağustos 2016 yılında yayımlanmıştır. Standart 8 alt başlıkta toplanmıştır.

  1. Üst yönetim taahhüdü ve sürekli gelişim
  2. Tehlike ve risk analizi
  3. Kalite yönetim sistemi
  4. Saha ve bina standartları
  5. Araç işletim standartları
  6. İşletme yönetimi
  7. İyi işletim uygulamaları
  8. Personel

Gıda güvenliğinin ürün mal kabulünden, depolanmasına, araca yüklenmesinden müşteriye sevkine kadar her noktada önemli olduğu standart, diğer standartlar gibi önceliği risk analizine vermektedir. Risk analizi, tehlikelerin elimine edilmesi, elimine edilmesinin mümkün olmadığı durumlarda ise kabul edilebilir seviyeye çekilmesi esasına dayanmaktadır. Risk analizi, Codex Alimentarius tarafından 1969 yılında yayımlanan Gıda Hijyeninin Genel Prensipleri tebliğinin eki olan HACCP (Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları) (Rev.4 – 2003) göre gıda işletmelerinde gerçekleştirilmektedir. 12 alt başlıktan oluşan sistem, multidisipliner bir sistem olup üretime katkısı bulunan bütün birimlerin oluşturacağı ekip ile kurulmaktadır. Ekip, üretimin, depolama ve dağıtımın her aşamasında üründe meydana gelebilecek bulaşmaların tespitini, bulaşmaların önlenmesini / azaltılmasını, her aşamanın kontrol altında olmasını, limit aşımlarında yapılması gerekenleri belirleyip uygulanmasını ve sistemin sürekliliğini sağlamakla yükümlüdür.

TAB Gıda, gıda güvenliğine verdiği önem nedeniyle bütün tedarikçilerinin BRC Global Standartlarına uygun hareket etmesini beklemektedir. Fasdat Gıda Dağıtım A.Ş yüklendiği bu önemli misyonun bilinci ile BRC Depolama ve Dağıtım Standardının gereklilerini yerine getirmektedir. Bu amaçla revize olan standardın yeni versiyonuna bilgilendirme eğitimini tüm ekip başarıyla tamamlamıştır.