6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Fasdat Gıda Dağıtım San. Ve Tic. AŞ’ye başvurduğunuzda İlgili Kişi sıfatıyla aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve verilerin bu amaca uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurtiçinde veya yurtdışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kanun'un 7'nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Düzeltilmesi/silinmesi/yok edilmesi/anonim hale getirilmesi hallerinde düzeltme veya silme/yok etme/anonim hale getirme işlemlerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
 • Verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz ve işlenmesi sonucunda sizin aleyhinize oluşan bir sonuca itiraz etme,
 • Kişisel verilerin mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme.

Ancak, ilgili kişi olarak şu hususları göz önüne almanız gerekmektedir:

 • Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasında yer almayan bir adrese yazılı veya elektronik başvuru yapmanız halinde, başvurunuz değerlendirilmeye alınmayacaktır.
 • Kimliğinizi doğru şekilde tespit edebilmemiz için, yazılı başvurunuzu bir noter kanalıyla [Dikilitaş Mahallesi Emirhan Caddesi No:109 Beşiktaş / İstanbul] adresine iletmeniz ve başvuru sırasında Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenen zorunlulukları yerine getirmeniz gerekmektedir. İlgili kişinin kimliğinin Fasdat Gıda Dağıtım San. Ve Tic. tarafından tespit edilememesi halinde, ne yazık ki başvurunuz değerlendirmeye alınmaz.
 • Talebiniz ile ilgili bilgi ve belgeler başvuruya eklenmiş olmalıdır. Eğer söz konusu bilgi ve belgeler eklenmemişse, Fasdat Gıda Dağıtım San. Ve Tic. başvuruyu değerlendirmeye alamaz.

Tarafımıza ulaşan başvurunuz, ulaşmasını takip eden 30 gün içerisinde, KVKK'nın 13’üncü maddesi uyarınca talebinizin niteliğine bağlı olarak Fasdat Gıda Dağıtım San. Ve Tic. tarafından cevaplandırılacaktır. Cevaplarımız KVKK'nın 13’üncü maddesi uyarınca size yazılı veya elektronik olarak gönderilecektir. İşlemin ek masraflara yol açması durumunda, Kurum tarafından mevzuatta belirtilen tarifedeki ücret, ilgili kişiden (başvuru sahibinden) talep edilebilir.

Lütfen aşağıdaki formu doldurunuz:

Ad ve Soyad:  
T.C Kimlik Numarası / Pasaport Numarası (eğer yabancıysanız):  
Telefon Numarası:  
E-posta:  
Adres:  
Şirket ile aranızdaki iş ilişkisi (müşteri, iş ortağı, çalışan adayı, eski çalışan, üçüncü taraf firma)  
Şirkette temas halinde olduğunuz bölüm  
Lütfen bu forma, başvurunuza dair bir açıklama ve talebinizle ilgili belgeleri ekleyiniz (Lütfen talebinizi KVKK uyarınca detaylı olarak açıklayınız):  
Lütfen başvurunuza verilecek cevaba dair uygun kutuyu işaretleyin □ Cevabın adresime gönderilmesini istiyorum
□ Cevabı e-posta ile almak istiyorum
□ Cevabı bizzat almak istiyorum

İlgili Kişi Başvuru Formu; Fasdat Gıda Dağıtım San. Ve Tic. ile olan ilişkinizin niteliğini tespit etmek, Fasdat Gıda Dağıtım San. Ve Tic. tarafından işlenen kişisel verilerinizi belirlemek ve böylelikle başvurunuza doğru ve zamanında cevap vermek amacıyla hazırlanmıştır.

İlgili kişi olarak haklarınızdan herhangi birini kullanmak isterseniz, lütfen aşağıda belirtilen KEP e-posta adreslerimize veya info@fasdat.com.tr adresine, bu Başvuru Formunu kullanarak ve “Kişisel Veri Bilgi Talep Formu” başlığıyla mesaj yazın; bu esnada bize bildirdiğiniz ve hali hazırda sistemimizde kayıtlı bulunan e-posta adresinizi kullanın ya da 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca tanımlanmış elektronik veya mobil imzanızı kullanın.

Kurumun farklı başvuru yollarının kullanımına karar vermesi halinde, Şirket başvuru yöntemlerini değiştirme hakkına sahiptir ve ilgili değişiklikleri ayrı ayrı ilan edecek / yayınlayacaktır.

Fasdat Gıda Dağıtım San. Ve Tic., verilerin kanundışı ve hatalı bir şekilde paylaşımından kaynaklı risklerden kaçınmak ve kişisel verilerinizi güvenceye almak amacıyla kimlik ve yetkinizi teyit için (kimlik bilgileriniz gibi) ilave belgeler talep etmek hakkını saklı tutar. Bu form ile tarafımıza iletilen talebinizde vermiş olduğunuz bilgilerin doğru ve güncel olmaması halinde veya yetki dışı bir başvuru yapılması durumunda, Şirketimiz, yanlış bilgilerden veya yetki dışı başvurulardan kaynaklanan herhangi bir yükümlülük kabul etmeyecektir.

Lütfen, işin doğası gereği zorunlu olmadıkça kişisel belgelerinizi / verilerinizi paylaşmayın. Eğer gönderdiğiniz dokümanlar herhangi bir kişisel veri içeriyorsa, lütfen bu kişisel verileri ilgili belgeden silin veya bu belgeyi anonim bir hale getirdikten sonra paylaşın.

Ad – Soyad:

Tarih:

İmza:

Şirket Adı Mersis No. KEP Adresi

Fasdat Gıda Dağıtım San. Ve Tic.

0-3850-0126-7600098

info@fasdat.com.tr